Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

Vedtekter for Norske Akevitters Venner

Norske Akevitters Venner er en frittstående venneforening med frivillig og personlig medlemskap.

Vedtekter for Norske Akevitters Venner - (Org.nr. 987 244 283)
Vedtatt i stiftelsesmøte 16. desember 1999

Endret 13. februar 2004, 25. september 2010 og 24. september 2016.

Artikkel 1. Foreningen
Foreningens navn er «Norske Akevitters Venner», i statuttene heretter benevnt NAV. NAV fremstår som en frittstående venneforening. Medlemskap er frivillig og personlig.

Artikkel 2. Formål
NAV skal i beste mening arbeide for ivaretagelse av vår særnorske kulturarv, akevittene, og deres tilhørighet til den norske potetsprit, og enn videre den kjærlige og behørige videreforedling – blant annet lagring på eikefat. Denne gode tradisjon oppstod en gang på 1800-tallet.

NAV ser det som sin store oppgave å fremme denne høyt skattede og edle drikk, og ytterlig befeste dens selvfølgelige plass på bordet innenfor vår stolte og tradisjonsrike særnorske mat- og drikkekultur, samt hindre ukulturell omgang med samme.

Artikkel 3. Medlemmene
Som medlemmer antages kun de som erklærer seg som sanne venner av den edle drikk, akevitten, og som samtidig ydmykt innordner seg foreningens vedtekter. OG, skyndsomt erlegger den medlemskontingent vårt Presidentskap bestemmer. Det fordres at medlemskap bare innvilges til personer over 20 år. Anmodning om medlemskap rettes til Presidentskapet, som ved alminnelig flertallsbeslutning avgjør en eventuell imøtekommelse av søknaden.
Det ansees som selvfølgelig at medlemmene i all sin ferd taler vel om akevitten i den hensikt å fremme den gode kultur omkring og kunnskap om de originale norske akevitter. Dette krever en sterk bevisstgjørelse og ekte stolthet over det norske, unike nasjonalbrennevin. Man må besitte evne og vilje til med inderlighet og entusiasme å bedrive opplysningsarbeide innenfor sin omgangskrets. Denne virksomheten krever diskresjon og finfølelse da det er mennesker som ikke lever opp til kravet om god bordskikk med den fine drikkekultur vi tilstreber.

Medlemmene pålegges også å arbeide for å kvalitetssikre akevittene ved stadig å være på vakt mot akevitter som «seiler under falsk flagg». 

Artikkel 4. Aktiviteter
NAV vil i den grad det er mulig, gi medlemmene relevant informasjon om foreningens ulike aktiviteter samt gi nødvendig innsikt i og kunnskap om akevittene. NAV vil arrangere sammenkomster der akevitt nytes. Slike sammenkomster kan finne sted i samarbeide med foreninger med formål å ivareta norske mattradisjoner. Det påhviler medlemmene ved slike sammenkomster å utvise sømmelig adferd og fornøden drikkekultur!

Artikkel 5. Regioner
Det kan etter nærmere retningslinjer dannes regioner, hvor alle NAV-medlemmer innen det aktuelle området blir å betrakte som medlemmer. Formålet med organisering av regioner innen NAV er å styrke aktiviteten overfor medlemmene, gjennom aktiviteter og tilbud nær det enkelte medlem.

Regioner i NAV organiseres etter vedtatte normalvedtekter. Regionen er tilknyttet og underordnet NAV. Vedtektene skal godkjennes av Presidentskapet. Interimstyre for regionen oppnevnes av NAVs Presidentskap. Det forutsettes at medlemmene i den aktuelle region så snart det er praktisk mulig, velger styre.

Årsmøte avholdes normalt innen utgangen av mars. Her foretas alle valg til styret, det velges representanter med vararepresentanter i nummerorden til Akevittinget, og det avgis årsregnskap og kort årsrapport til Presidentskapet.

Artikkel 6. Akevittinget
Hvert år innkaller Presidentskapet valgte representanter fra regionene til Akevitting, for valg av Presidentskap og valgkomité, behandling av årsmelding og regnskap samt behandling av Presidentskapets planer for den kommende periode.

Regionene har rett til å møte med en representant for regioner med inntil 100 betalende medlemmer i det foregående år, med to representanter for regioner med inntil 200 betalende medlemmer i det foregående år. Regioner med over 200 betalende medlemmer i det foregående år kan møte med en representant i tillegg for hvert påbegynte 200 medlemmer over 200.

Presidentskapets medlemmer er også medlemmer i Akevittinget.

Akevittinget foretar sine valg og avgjørelser ved alminnelig flertall, bortsett fra hvor vedtektene bestemmer noe annet.

Artikkel 7. Presidentskapet
NAV ledes av et Presidentskap på syv personer og tre varamedlemmer som velges av Akevittinget for to år. Presidenten velges separat, for ett år. Presidentskapet konstituerer seg selv og fordeler oppgaver etter behov. Presidentskapet kan oppnevne de arbeidsgrupper det selv ønsker. Det tildeles relevante titler som President, Visepresident, Skriver, Skattmester, Seremonimester, Skåleansvarlig, Smaker, Historiker, Prelat, Forvalter av matkultur, Liniefører osv.

Det avlegges årsmelding og årsregnskap til Akevittinget.

Artikkel 8. Valgkomite
Akevittinget velger valgkomité på tre medlemmer med ett varamedlem for tre år, der ikke alle skal være på valg samtidig. Valgkomitémedlemmer kan gjenvelges. Valgkomitéen skal være bredt rekruttert. Det skal utarbeides egen instruks for valgkomitéen.

Artikkel 9. Æresmedlemmer
Æresmedlemmer utnevnes av et enstemmig Presidentskap etter begrunnet forslag fra ett eller flere medlemmer.

Artikkel 10. Endring av vedtektene
Statuttene ble vedtatt på Stiftelsesmøtet. Foreningens formål er uforanderlig og fast. Skulle det fremkomme ønske om endringer eller tillegg, kan slike avgjørelser kun gjøres etter innstilling fra Presidentskapet, og etter 5/6 flertall i Akevittinget.

Artikkel 11. Opphør
For det tilfelle at denne stolte forening skulle opphøre – (måtte Bacchus forbyde dette) – vil tilsvarende regler som ved endring av statuttene tre i kraft. Eventuelle gjenværende midler anvendes i foreningens formålsartikkels ånd: Et større arrangement eller et formål som ivaretar norsk mat- og drikkekultur.


 tilbake