Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

Protokoll fra Årsmøte i Tunsberg Akevittselskab

Årsmøte 2012 ble avholdt 7. februar 2013 i Sjømannsforeningens lokaler i Tønsberg med 55 medlemmer til stede.


Presidenten leste årsberetningen som tok for seg de aktivitetene som selskapet har hatt i løpet av året. Videre presenterte han årsregnskapet. Regnskapet for 2012 viser et overskudd på kr. 5964,00.

Styrets forslag til vedtektsendringer ble vedtatt som følger:
Artikkel 5 og Artikkel 6 utgår, og erstattes med:
Artikkel 5. Årsmøtet Årsmøtet skal holdes innen utgangen av februar hvert år.
Årsmøtet skal:
a) Velge referent og 2 personer til å underskrive protokollen.
b) Behandle styrets årsberetning.
c) Behandle styrets årsregnskap.
d) Velge:
    - President og minst 5 styremedlemmer, som alle velges for 2 år. Halve styret er på valg hvert år.
    - Valgkomite på 2 medlemmer, ikke styremedlemmer.
    - Revisor
Artikkel 6. Styret. Tunsberg Akevittselskab ledes av et styre på minst 6 personer. Årsmøtet velger Presidenten. Forøvrig konstituerer styret seg selv og fordeler oppgaver etter behov. Styret kan oppnevne de arbeidsgrupper det selv ønsker. Det tildeles relevante titler som President, V.President, Skriver, Skattmester, Seremonimester, Skåleansvarlig, Smaker, Historiker, Prelat, Forvalter av matkultur, Liniefører osv. Det avlegges årsmelding og årsregnskap.

Neste post på programmet var valg. Styremedlem Ivar Bjørnstad og Solveig Mo frasa seg gjenvalg.
Følgende styre ble valgt:
President Jon Eivind Carlsen gjenvalg, for 1 år
Styremedlemmer:
Terje Kamfjord gjenvalg, for 1 år
Terje Borg gjenvalg, for 1 år
Marit Urnes gjenvalg, for 2 år
Kåre Wold ny, valgt for 2 år
 Mona Skagen ny, valgt for 2 år

Til valgkomite ble Siv Farstad og Solveig Mo valgt.
Finn Rasmussen ble valgt til revisor.

Birger Christensen og Jan Erik Otterstad, ble valgt til å undertegne protokollen.

Tønsberg, 14. februar 2013
Solveig Mo


 tilbake